Všeobecné informácie 2016

Miesto konania

Technická univerzita vo Zvolene
Aula
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

http://www.tuzvo.sk/sk/

Vložné
Plné vložné : 40 €
Členovia SAGI : 25 €
Odbory starostlivosti o ŽP, OÚ : 20 €
Autori vyžiadaného príspevku, SAŽP, MŽP SR, TU ZV, Sponzori a Študenti denného štúdia : 0 €

V prípade platby v hotovosti pri registrácii bude prirátaný príplatok 5 € na osobu.

Registrácia účastníkov
utorok 18. septembra 2016, 8.00 – 10.00 hod.

Obed

Obedy formou švédskych stolov budú zabezpečené v priestoroch pred aulou v mieste konania konferencie v dňoch 18. a 19. septembra 2016.
Cena obedu je zahrnutá v cene vložného. 

Spoločenský večer

V príprave.

Ubytovanie

Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne.