Informácie pre účastníkov 2016

Každý účastník podujatia (vrátane hostí, prednášajúcich, obchodných a mediálnych partnerov...) je povinný sa zaregistrovať osobne cez on-line prihlášku.

Uzávierka záväzných prihlášok je v stredu 13. októbra 2016.

Vložné
Plné vložné : 45 €
Členovia SAGI : 25 €
Odbory starostlivosti o ŽP, OÚ : 20 €
Autori vyžiadaného príspevku a sponzori: 0 €

SAŽP, MŽP SR, TU ZVOLEN, rezortné organizácie MŽP SR a študenti denného štúdia : 5 €

V prípade platby v hotovosti pri registrácii bude prirátaný príplatok 5 € na osobu.

Účasť na konferencii je možná po záväznom prihlásení a uhradení účastníckeho
poplatku na účet:

Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000389222/8180

IBAN kód: SK 15818 0000 000 7000389222, SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol (prosíme ho uviesť pri úhrade): 3218

Do poznámky uveďte, za koho platíte (meno, inštitúcia).

 

Daňový doklad bude každému účastníkovi odoslaný poštou do 15 dní po uhradení účastníckeho poplatku. Preto žiadame na záväznej on-line prihláške vyznačiť číslo účtu, z ktorého bola platba realizovaná. Za neprítomného účastníka účastnícky poplatok nevraciame, zúčastniť sa môže náhradník.

Registrácia účastníkov bude prebiehať v mieste konania konferencie 18. októbra 2016 (utorok) od 8:00. Pri registrácii v mieste konania konferencie je potrebné predložiť doklad o zaplatení.

Strava a občerstvenie je zabezpečené pre všetkých účastníkov formou studených švédskych stolov pred aulou v mieste konania podujatia.

Priestory na prezentáciu - firemné panely

Na prezentáciu Vašej spoločnosti Vám môžeme počas konferencie poskytnúť panely. Ich počet je obmedzený možnosťami organizátora a záleží aj od požiadaviek a záujmu prihlásených účastníkov.

V prípade Vášho záujmu o prezentácie formou panelu označte túto požiadavku v on-line prihláške.

Miesto konania

Technická univerzita vo Zvolene
Aula
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

Miesto konania

Technická univerzita vo Zvolene
Aula
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen