O konferencii 2016

I. Strategické smerovanie environmentálnej informatiky

 • Priority predsedníctva SR v Rade EÚ
 • Životné prostredie a informatizácia v programovom vyhlásení vlády SR
 • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
 • Ďalšie strategické a koncepčné dokumenty v oblasti rozvoja IS
 • Informatizácia verejnej správy (e-Government) v praxi
  • Metainformačný systém METAIS
  • Vládny cloud
  • Ústredný portál verejnej správy
  • Hodnota za peniaze – nový nástroj verejných financií, revízia výdavkov
  • eID: elektronický občiansky preukaz
 • Partnerstvo pre podporu otvoreného vládnutia
 • Otvorené údaje (Portál otvorených dát – data.gov.sk)
 • Aktuálne schémy finančnej podpory
 • Podpora projektovej činnosti

II. Monitoring, hodnotenie životného prostredia, sprístupňovanie a publikovanie údajov a informácií  o životnom prostredí

 • Systémy zberu a vyhodnocovania údajov a informácií v SR, harmonizácia s požiadavkami legislatívy a praxe – právne a koncepčné východiská, praktická realizácia
 • Reportingové povinnosti SR vyplývajúce z členstva v medzinárodných inštitúciách a pristúpenia k medzinárodným dohovorom a ich plnenie
 • Formy sprístupňovania údajov ainformácií pre odbornú i laickú verejnosť – mapové služby, publikácie, informačné portály, iné formy
 • Využitie údajov a informácií pri tvorbe strategických, koncepčných a programových dokumentov starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, využívania zdrojov a udržateľného rozvoja
 • Využitie národnýchúdajov a informáciípre hodnotenia životného prostredia na európskej i celosvetovej úrovni
 • Spolupráca dotknutých subjektov (verejný, privátny, akademický a výskumný sektor, samospráva, mimovládne organizácie, občania)

III. INSPIRE

 • Novinky v oblasti legislatívy
 • Monitoring a reporting
 • Stratégia implementácie + Akčný plán
 • Register priestorových informácií (RPI)
 • Prioritné datasety
 • Využitie a príklady implementácie