Pozvanie na konferenciu 2016

Vážení priatelia,

tak ako posledných jedenásť rokov, aj teraz sa Slovenská agentúra životného prostredia na Vás obracia s ponukou zúčastniť sa konferencie Enviro – i – Fórum 2016.

Nosnými témami sú strategické smerovanie environmentálnej informatiky najmä s ohľadom na priority predsedníctva SR v Rade EÚ, druhý okruh tém bude zameraný na monitoring, hodnotenie životného prostredia, sprístupňovanie a publikovanie údajov a informácií  o životnom prostredí a tradičnou témou, ktorá v aktuálnych súvislostiach iste zaujme je uplatňovanie Smernice INSPIRE a budovanie Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v SR.

S radosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že okrem tradičného partnera tejto konferencie, ktorým je Technická univerzita vo Zvolenej, pri príprave podujatia a zostavovaní programu prijmeme pomocnú ruku od  CENIA - české informační agentury životního prostředí, ktorá je už dlhodobo partnerskou organizáciou a SAŽP s ňou participuje na riešení mnohých projektov a úloh.

Cieľom konferencie preto bude poskytnúť priestor pre prezentáciu aktivít na poli environmentálnej informatiky od úrovne strategickej – v rámci SR s napojením na Európsku úniu, cez analýzy požiadaviek, systémového, údajového a aplikačného manažmentu, štandardizáciu a harmonizáciu s cieľom podpory vytvárania pridanej hodnoty v podobe nových údajov, služieb a aplikácií, ktoré napomáhajú riešiť reálne procesy a životné situácie občanov. 

Na základe uvedeného si Vás opätovne dovoľujem pozvať na konferenciu Enviro-i-Forum 2016 konanú v tradičných priestoroch Technickej Univerzity vo Zvolene a verím, že naplní očakávania všetkých účastníkov aj samotných organizátorov.

Za programový a organizačný výbor EiF 2016
Ing. Marek Žiačik