Program

Verzia pre tlač

 

UTOROK 16. jún 2015
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
od 8:00              Registrácia účastníkov konferencie
10:00 - 10:15 Otvorenie konferencie
10:15 - 11:30 Koncepčné prístupy rozvoja informatizácie v životnom prostredí a možnosti jeho financovania
  Smerovanie informatizácie v rezorte MŽP SR
Kliment Ondrej
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
Povinné technické štandardy vyplývajúce z Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (a tiež ako vznikajú a prečo je potrebná pomoc)  [prezentácia]
Szilva Štefan
Operačný program Kvalita životného prostredia  [prezentácia]
Húska Martin
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
Stratégia rozvoja infraštruktúry pre priestorové informácie v Českej republike do roku 2020 - GeoInfoStrategie  [prezentácia]
Kubátová Eva
Ministerstvo vnútra ČR, Praha, Česká republika
Diskusia
11:30 - 11:40 Prestávka
11:40 - 13:15 Využitie environmentálnych informácií v medzinárodných súvislostiach
  Životné prostredie v Európe – stav a perspektíva 2015 (SOER 2015)  [prezentácia]
Chrenko Milan
Európska environmentálna agentúra, Kodaň, Dánsko
Hodnotenie životného prostredia Českej republiky v kontexte The European Environment: State and Outlook 2015 (SOER 2015)  [prezentácia]
Ponocná Tereza
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika
Príprava správy GEO6 a využitie platformy UNEP LIFE  [prezentácia]
Grófová Renáta
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Program Copernicus a spolupráca SR s Európskou vesmírnou agentúrou  [prezentácia]
Benko Martin
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Reporting údajov v rámci uplatňovania Smernice o kvalite pitnej vody (Drinking Water Directive) a väzby na environmentálne dáta  [prezentácia]
Kvapil Jiří
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika
Diskusia
13:15 - 14:15 Obed
14:15 - 15:30 Environmentálne informácie v hodnotení ekosystémových služieb
  Postup prípravy mapy ekosystémov tvorenej pre účely hodnotenia ekosystémových služieb na národnej úrovni  [prezentácia]
Černecký Ján, Ulrych Libor, Andráš Peter
Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica
Hodnotenie ekosystémových služieb v chránených územiach - NP Muránska planina  [prezentácia]
Okániková Zuzana
Občianske združenie Pronatur
Novinky v Corine Land cover a príklady možného využitia  [prezentácia]
Tóbik Ján, Nováček Jozef, Tuchyňa Martin
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Poskytovanie ekosystémových služieb pri hospodárení v lese ako objekt prognózovania budúcnosti  [prezentácia]
Tuček Ján, Navrátil Rudolf, Brodrechtová Yvonne, Sedmák Róbert, Smreček Róbert
Technická univerzita vo Zvolene
Diskusia
15:30 - 15:40 Prestávka
15:40 - 17:15 Monitoring životného prostredia
  Čiastkový monitorovací systém – pôda (ČMS-P) aktuálny stav  [prezentácia]
Kobza Jozef
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
Čiastkový monitorovací systémy Lesy – aktuálny stav monitoringu lesov a vybraté výsledky monitoringu lesných pôd  [prezentácia]
Pavlenda Pavel, Jozef Pajtík, Hana Pavlendová
Národné lesnícke centrum, Zvolen
Monitoring druhov a biotopov európskeho významu na Slovensku  [prezentácia]
Galvánková Janka, Černecký Ján, Saxa Andrej, Saxová Andrea
Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica
Komplexný informačný a monitorovací systém Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (KIMS)  [prezentácia]
Hrušecký Martin, Černecký Ján, Saxa Andrej, Saxová Andrea
Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica
Zaujímavé projekty a skúsenosti HP v oblasti životného prostredia  [prezentácia]
Kukumberg Matej
HP Enterprise Services, Bratislava
Diskusia
17:15 - 17:30 Prestávka
17:30 - 19:20 Sprístupnenie a využitie priestorových informácií
  Spresnenie hraníc základných sídelných jednotiek na parcelný stav  [prezentácia]
Zemanová Ľudmila
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Register priestorových informácií   [prezentácia]
Pálka František
SEVITECH a.s., Bratislava
Harmonizované dáta v službách občanov ČR i SR - pilotná aplikácia projektu eENVplus pre riešenie bežných životných situácií   [prezentácia]
Cikánková Jarmila, Roubínek Jiří
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika
Výzva na záchranu historických máp
Zeman Martin
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
INSPIRE prepojené údaje prostredníctvom SmartOpenData  [prezentácia]
Tuchyňa Martin
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

GNSS a fotogrametrické zameranie dna Veľkého Richňavského jazera

(Fórum mladých geoinformatikov)

Jakub Fuska, Jakub Kočica, Daniel Kubinský

Diskusia
19:20 Záver prvého dňa
20:00 - 22:00 Spoločenský večer
STREDA 17. jún 2015
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
9:00 - 11:00 Informačná podpora krízového manažmentu - od prevencie po obnovu I.
  Krízový manažment SR, klasifikácia krízových situácií, pripravenosť na krízové situácie  [prezentácia]
Igliar Rastislav
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Systém hodnotenia rizík pre environmentálne škody  [prezentácia]
Oravec Milan, Fic Marek
Technická univerzita v Košiciach
IS prevencie  a nápravy environmentálnych škôd - portálové riešenie  [prezentácia]
Horňanová Tatiana, Cimerman Ján
Slovenská agentúra životného prostredia, Prievidza, Banská Bystrica
Systém KRIMA v Centre excelentnosti krízového riadenia na UMB Banská Bystrica
Kollár Dávid, Fabián Karol
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Analýzy, hodnotenie a posúdenie rizík - využívanie informácií o rizikách  [prezentácia]
Kandráč Ján
RISK CONSULT, s.r.o., Bratislava
Budovanie Atlasu rizík vo východnej Európe, modelový príklad implementácie regionálnych projektov  [prezentácia]
Hilbert Radovan
Diskusia
11:00 - 11:10 Prestávka
11:10 - 12:55 Informačná podpora krízového manažmentu - od prevencie po obnovu II.
  Povodňový varovný a predpovedný systém   [prezentácia]
Lešková Danica
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Mapy povodňového rizika a ohrozenia  [prezentácia]
Čadek Peter
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica
Projekt EnviSec – nástroje pre spracovanie a vizualizáciu dát environmentálnej bezpečnosti  [prezentácia]
Stein Zbyněk, Rejentová Lenka, Kvapil Jiří
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, Česká republika
Radiačný monitoring ako jeden z nástrojov na podporu rozhodovania pri jadrovej havárii  [prezentácia]
Melicherová Terézia
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Geografický informačný systém a environmentálne zdravie
Vališ Juraj, Mičietová Eva
Univerzita Komenského v Bratislave
Modelovanie a simulácia prírodných rizík  [prezentácia]
Petz Igor, Saksun Pavol
LYNX s.r.o., Košice
Diskusia
12:55 Ukončenie konferencie
  Obed

 

 

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v programe.